Системи на обучение по Английски език в EURO TARGET

Водещата система за чуждоезиково обучение по Английски език съчетава най-доброто от традиционните методи със съвременните образователни техники.

Системата за обучение по Английски език осигурява постепенно овладяване на материала, подходът към граматика е ясен и структуриран. Граматичните структури се въвеждат в контекст, с въпроси, стимулиращи курсистите сами да достигат до правилата. В края на всеки учебник по Английски език е представена Граматична секция, която представлява разбираема и полезна справочна част преди, по време на и след урока. Речниковият запас от думи по английски език е организиран около два основни момента: научаване на нови думи в лексикални гнезда и придобиване на навици за усвояване на лексикалния материал.

Работните тетрадки по Английски език към всяко ниво предлагат редица упражнения за затвърждаване и доразвиване на граматиката и лексиката.

В учебен център Euro Target курсистите работят по New Headway foutrh edition -най- новите издания на учебниците, които съчетават традиция и иновативност, за да отговорят на все по- високите изисквания на обучението по Английски език.

Курсът е предназначен за начинаещи и хора със слаби познания по Английски език. Задавaт се около 1500 най-често употребявани понятия и изрази, така че дори след началното ниво курсистите да притежават основните комуникативни умения за правяне в ежедневни ситуации.
Системата въвежда базисни граматични категории, които представят английската граматика като динамичен механизъм. Паралелният аудиокурс способства развиването на умения за слухово възприемане в ежедневните разговорни практики.
Включените в учебника и работната тетрадка упражнения улесняват усвояването на лексикалния и граматически материал и дават възможност за самостоятелна подготовка.

Граматика:
Глаголът "съм" - Verb "to be"
Притежателни местоимения - Pоssessive Pronouns
Притежателен падеж - Possessive Case
Сегашно просто време - Present Simple Tense
Въпросителни и отрицателни изречения - Questions and Negatives
Минало просто време - Past Simple Tense
Правилни и неправилни глаголи - Regular&Irregular Verbs
Сегашно продължително време - Present Continuous
Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense
Бъдеща конструкция - Futurity
Члеуване - Articles
Бройни и небройни съществителни - Countable and Uncountable Nouns
Има /за наличие/ - There is/are
Колко, няколко, николко - How many/some - any
Спомагателен глагол мога/не мога - Can/Can't

Материалът е разработен в 12 урока.

Учебникът съдържа текстове и диалози, взети от съвременната жива езикова среда (вестници, списания, дома, улицата), и допълва усвоения в първо ниво лексически запас с нови 2000 думи.
Основните граматически категории се надграждат и усъвършенстват и се въвеждат нови конструкции на базата на компаративно-лингвистичната методология, заложена в цялата система New Headway.
Аудиоматериалите подобряват уменията за слухово възприемане посредством богат набор от диктори с различен акцент и произношение.

Граматика:
Минало време /Past Continuous/
Сегашно перфектно продължително време /Present Perfect Continuous/
Минало перфектно време /Past Perfect/
Модални глаголи за задължение и съвет /Modal Verbs have (got) to, should, must/
Герундий и инфинитив /Gerund and Infinitive/
Подчинени условни изречения /Conditional Clause/
Страдателен залог /Passive Voice/
Изразяване на намерения за бъдещето /Future Intentions/
Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена /Comparatives and Superlatives/
Непряка реч /Reported Speech/

Материалът е разработен в 12 урока.

Третата част от образователната система NewHeadway представлява плавен преход към дълбинните равнища на езика. Активира се културологичният модус на овладяване на лингвистичните факти.
Обиграваните текстове и ситуации от ежедневието се съчетават със специфични теми от англоезичния свят - литература, култура, социално устройство и т.н. Наборът от думи, който се усвоява в течение на курса, прехвърля мост към владеенето на езика, а корпусът от граматични конструкции придобива завършен вид и представя в цялост системата на английската граматика.

Граматика:
Съпоставяне на сегашни времена - Comparing Present Tenses
Съпоставяне на минали времена - Comparing Past Tenses
Въвеждане в съгласуване на глаголните времена - Introducing Sequence of Tenses
Модални глаголи за вероятност - Modal Verbs for Probability
Минал страдателен залог - Past Passive
Въпросителни изречения с "нали" - Question Tags

Материалът е разработен в 12 урока.

Качествено нов етап в развиването на езиковите ви умения. В това ниво курсистите придобиват знанията, осигуряващи им успеваемост във всяка езикова ситуация. Силно застъпен е търговско-икономическият бизнес английски, съчетан с популярни статии, свързани с културата и шоу-индустрията, науката и т.н., съобразени с по-високата степен на сложност в нивото и със специализираната лексика, която се въвежда.
В рамките на курса се затвърждават и усъвършенстват ситуационните употреби на граматическите категории и се постига балансирано владеене на езика.

Материалът е разработен в 12 урока.

 

NEW ENGLISH FILE INTERMEDIATE (B1)

Фокусът в системата New English File на Oxford University е върху ежедневната
комуникация. На базата на по- злободневни и популярни теми се преговарят
основните времена, изучавани в нива А1 и А2. Въвежда се съвременна лексика,
необходима в ежедневното общуване- както в официалния стил на писмената
комуникация, така и в неформална ситуация. Материалът е организиран в седем
урочни единици, като всяка съдържа по три подраздела и обобщение. Всеки урок
предлага няколко кратки текста, които упражняват умението четене с разбиране и
дават възможност за дискусия в групата. Текстовете за слушане с разбиране също
провокират изразяване на собствено мнение. Предвидени са лексикални
упражнения, в които в контекст се научават и преговарят често използвани фразови
глаголи и идиоми. Граматиката намира място в специална секция с кратки
обяснения, примери и упражнения чрез съпоставяне на глаголни времена от
изучения материал. Всеки урок завършва с компактен тест върху граматиката и
лексиката, упражнени до момента. Системата провокира изработването на собствена
стратегия за справяне в непозната езикова среда.

Граматика

Present simple, action and non-action verbs
Past tenses: simple/cont/perfect
Future forms:
going to/will/shall
Present perfect and past simple
Present perfect continuous
Comparatives and superlatives
Must, have to, should
(obligations)
Must, may, might, can’t (deduction)
Can, could, be able to (ability and possibility)
1st conditional and future time clauses + when, until
2nd conditional
usually and used to
Quantifiers
a/an, the, no article
gerunds and infinitives
Reported speech:
Statements, questions and commands
Passive (be + past participle)
Relative clauses: defining and non-defining
clauses
Third conditional
Question tags, indirect questions
Phrasal verbs

 NEW ENGLISH FILE  UPPER -INTERMEDIATE (B2)

И в четвъртата част на системата New English File акцентът е върху разговорния аспект на общуването. Организацията на учебните единици следва познатия от предходното ниво модел - 7 урока с по три подраздела и обобщение. Лексиката, въведена в ниво Intermediate, се преговаря и надгражда. Текстовете, които упражняват умението “четене с разбиране” очаквано са с по-висока лексикална и граматична сложност. Аудио-материалите, които тестват умението “слушане с разбиране”, са записани от професионални актьори. Пресъздават се ежедневни ситуации, които провокират дискусии в групата и предполагат изразяване на собствено мнение по темите, които засягат.

Изучената до този момент граматика служи за преговор и основа за надграждане на познанията с по- сложни граматични конструкции и специфични, но често използвани в езика, изключения от правилата.
Всеки урок завършва с лексикално-граматичен тест, който организира знанията, натрупани до момента. Системата е ценен помощник при преодоляването на езиковата бариера и повишавне на качеството на уменията за комуникация в чуждоезикова среда.

Граматика

Question formation
Auxiliary verbs; modal verbs
Present perfect simple and continuous
Adjectives as nouns, adjective order
Narrative tenses: Past simple, Past continuous, Past perfect, Past perfect continuous
Adverbs and adverbial phrases
Passive (all forms), it is said that..., he is thought to..., etc.
Future perfect and Future continuous
Conditionals and future time clauses (with all present and future forms)
Unreal conditionals
Past modals
Verbs of senses
Gerunds and infinitives
used to, be used to, get used to
Reporting verbs
Articles
Uncauntable and plural nouns
Quantifiers: all, every, etc.
Structures after wish
Clauses of contrast and purpose
Relative clauses