Единни Европейски Критерии за Познания по Езици

A1 Основно ниво на владеене на езика

Учебен център EuroTarget  препоръчва курс по английски език ниво ELEMENTARY по системата NEW HEADWAY. След завършване на курса по английски език Вашите знания покриват следните европейски езикови критерии:

СЛУШАНЕ:  Мога да разбирам познати думи и често употребявани изрази свързани с мен, моето семейство и непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.

ЧЕТЕНЕ: Мога да разбирам познати имена, думи и съвсем прости изречения, напр. в обяви, плакати или каталози.

УЧАСТИЕ В РАЗГОВОР: Мога да общувам по прост начин при условие, че събеседникът ми е готов да повтори или по- бавно да преформулира казаното и да ми помогне да изразя мисълта си. Мога да задавам и отговарям на прости въпроси по познати теми или за това, от което имам непосредствена нужда.

САМОСТОЯТЕЛНО УСТНО ИЗЛОЖЕНИЕ: Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея и хората, които познавам.

ПИСАНЕ: Мога да напиша кратък лесен текст върху пощенска картичка. Мога да попълня личните си данни във въпросник, напр.име, националност и адрес.

A2 Основно ниво на владеене на езика

Учебен център EuroTarget  препоръчва курс по английски езиков курс ниво PRE- INTERMEDIATE по системата NEW HEADWAY. След завършване на курса по английски език Вашите знания покриват следните европейски езикови критерии:

СЛУШАНЕ:  Мога да разбирам най- често употребявани думи и изрази,  свързани с това, което най- пряко ме засяга ( основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа) Мога да схващам същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.

ЧЕТЕНЕ: Мога да чета кратки и съвсем прости текстове. Мога да откривам точно определена и предвидима информация в често срещани текстове като реклами, прпоспекти, менюта и разписания. МОга да разбирам  кратки и лесни лични писма.

УЧАСТИЕ В РАЗГОВОР: Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват пря обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, дори и да не разбирам достатъчно, за да водя като цяло последователен разговор.

САМОСТОЯТЕЛНО УСТНО ИЗЛОЖЕНИЕ: Мога да използвам набор от изречения или изрази, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професинална дейност.

ПИСАНЕ: Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения. Мога да напиша просто лично писмо, напр. за да изразя благодарност на някого. 

B1 Самостоятелно ниво на владеене

Учебен център EuroTarget  препоръчва курс по английски езиков курс ниво INTERMEDIATE по системата NEW HEADWAY. След завършване на курса по английски език Вашите знания покриват следните европейски езикови критерии:

СЛУШАНЕ:  Мога да разбирам съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и т.н. Мога да схвана основното от различни радио- и телевизионни предавания за  актуални събития или теми, които ме интересуват лично или професионално, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.

ЧЕТЕНЕ: Мога да разбирам текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата ми.  Мога да разбирам описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма.

УЧАСТИЕ В РАЗГОВОР: Мога да се справям с повечето ситуации, в които се оказвам в страна, където се говори съответния език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори по теми, които са ми познати, лично ме интересуват или се отнасят до всекидневието ми (напр. семейство, свободно време, работа, пътуване, актуални събития).

САМОСТОЯТЕЛНО УСТНО ИЗЛОЖЕНИЕ: Мога да се справям по прост начин, за да разкажа преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си. Мога накратко да посоча причини и да дам обяснения за мненията или намеренията си. Мога да разкажа случка, книга или филм и да изразя отношението си.

ПИСАНЕ: Мога да напиша лесен свързан текст по теми, които са ми познати или ме интересуват лично.Мога да пиша лични писма, за да опиша преживени случки и впечатления.

B2 Самостоятелно ниво на владеене

Учебен център EuroTarget  препоръчва курс по английски езиков курс ниво UPPER- INTERMEDIATE по системата NEW HEADWAY. След завършване на курса по английски език Вашите знания покриват следните европейски езикови критерии:

СЛУШАНЕ:  Мога да разбирам сравнително дълга лекция или слово и дори да следя сложна аргументация, ако темата ми е относително позната. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много затруднения.

ЧЕТЕНЕ: Мога да чета статии и доклади по съвременни теми, в които авторите изразяват особено отношение или гледна точка. Мога да разбирам съвременен художествен текст в проза.

УЧАСТИЕ В РАЗГОВОР: Мога да общувам с известна непринуденост и лекота, които ми позволяват нормален контакт с автентичен носител на езика. Мога да участвам активно в разговор по познати теми, да представям и защитавам мненията си.

САМОСТОЯТЕЛНО УСТНО ИЗЛОЖЕНИЕ: Мога да се изразявам ясно и подробно по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси. Мога да развия гледната си точка по актуален въпрос и да обясня предимствата и недостатъците на различни възможности.

ПИСАНЕ: Мога да пиша ясни и подробни текстове по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси. Мога да напиша есе или доклад като предавам информация или излагам причини за или против дадено мнение. Мога да пиша писма като подчертавам смисъла, който лично придавам на събития и преживени случки.

C1 Свободно ниво на владеене

Учебен център EuroTarget  препоръчва курс по английски езиков курс ниво ADVANCED по системата NEW HEADWAY. След завършване на курса по английски език Вашите знания покриват следните европейски езикови критерии:

СЛУШАНЕ:  Мога да разбирам дълга реч, дори когато не е ясно структурирана и логическите връзки не са ясно назовани. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много усилия.

ЧЕТЕНЕ: Мога да разбирам дълги и сложни нехудожествени и художествени текстове и да преценявам стилистичните им особености. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции дори когато не са свързани с моята сфера на дейност.

УЧАСТИЕ В РАЗГОВОР: Мога да се изразявам непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите. Мога да използвам езика гъвкаво и ефикасно за социални или професионални контакти. Мога точно да изразявам идеите и мненията си и да свързвам изказванията си с тези на моите събеседници.

САМОСТОЯТЕЛНО УСТНО ИЗЛОЖЕНИЕ: Мога да правя ясни и подробни описания по сложни въпроси като вкляювам свързани с тях теми, да развивам определени моменти и приключвам изказването си по подходящ начин.

ПИСАНЕ: Мога да създавам ясен и добре структуриран текст и да представям гледната си точка. Мога да пиша по сложни теми в писмо, есе или доклад като подчертавам съществените за мен моменти. Мога да избера съобразен с ответната страна стил.

Неправилни глаголи в английски език

Инфинитив

Минало просто време

Минало причастие

awake

awoke

awoken

be

was, were

been

bear

bore

born

beat

beat

beat

become

became

become

begin

began

begun

bend

bent

bent

beset

beset

beset

bet

bet

bet

bid

bid/bade

bid/bidden

bind

bound

bound

bite

bit

bitten

bleed

bled

bled

blow

blew

blown

break

broke

broken

breed

bred

bred

bring

brought

brought

broadcast

broadcast

broadcast

build

built

built

burn

burned/burnt

burned/burnt

burst

burst

burst

buy

bought

bought

cast

cast

cast

catch

caught

caught

choose

chose

chosen

cling

clung

clung

come

came

come

cost

cost

cost

creep

crept

crept

cut

cut

cut

deal

dealt

dealt

dig

dug

dug

dive

dived/dove

dived

do

did

done

draw

drew

drawn

dream

dreamed/dreamt

dreamed/dreamt

drive

drove

driven

drink

drank

drunk

eat

ate

eaten

fall

fell

fallen

feed

fed

fed

feel

felt

felt

fight

fought

fought

find

found

found

fit

fit

fit

flee

fled

fled

fling

flung

flung

fly

flew

flown

forbid

forbade

forbidden

forget

forgot

forgotten

forego (forgo)

forewent

foregone

forgive

forgave

forgiven

forsake

forsook

forsaken

freeze

froze

frozen

get

got

gotten

give

gave

given

go

went

gone

grind

ground

ground

grow

grew

grown

hang

hung

hung

hear

heard

heard

hide

hid

hidden

hit

hit

hit

hold

held

held

hurt

hurt

hurt

keep

kept

kept

kneel

knelt

knelt

knit

knit

knit

know

knew

know

lay

laid

laid

lead

led

led

leap

leaped/leapt

leaped/leapt

learn

learned/learnt

learned/learnt

leave

left

left

lend

lent

lent

let

let

let

lie

lay

lain

light

lighted/lit

lighted

lose

lost

lost

make

made

made

mean

meant

meant

meet

met

met

misspell

misspelled/misspelt

misspelled/misspelt

mistake

mistook

mistaken

mow

mowed

mowed/mown

overcome

overcame

overcome

overdo

overdid

overdone

overtake

overtook

overtaken

overthrow

overthrew

overthrown

pay

paid

paid

plead

pled

pled

prove

proved

proved/proven

put

put

put

quit

quit

quit

read

read

read

rid

rid

rid

ride

rode

ridden

ring

rang

rung

rise

rose

risen

run

ran

run

saw

sawed

sawed/sawn

say

said

said

see

saw

seen

seek

sought

sought

sell

sold

sold

send

sent

sent

set

set

set

sew

sewed

sewed/sewn

shake

shook

shaken

shave

shaved

shaved/shaven

shear

shore

shorn

shed

shed

shed

shine

shone

shone

shoe

shoed

shoed/shod

shoot

shot

shot

show

showed

showed/shown

shrink

shrank

shrunk

shut

shut

shut

sing

sang

sung

sink

sank

sunk

sit

sat

sat

sleep

slept

slept

slay

slew

slain

slide

slid

slid

sling

slung

slung

slit

slit

slit

smite

smote

smitten

sow

sowed

sowed/sown

speak

spoke

spoken

speed

sped

sped

spend

spent

spent

spill

spilled/spilt

spilled/spilt

spin

spun

spun

spit

spit/spat

spit

split

split

split

spread

spread

spread

spring

sprang/sprung

sprung

stand

stood

stood

steal

stole

stolen

stick

stuck

stuck

sting

stung

stung

stink

stank

stunk

stride

strod

stridden

strike

struck

struck

string

strung

strung

strive

strove

striven

swear

swore

sworn

sweep

swept

swept

swell

swelled

swelled/swollen

swim

swam

swum

swing

swung

swung

take

took

taken

teach

taught

taught

tear

tore

torn

tell

told

told

think

thought

thought

thrive

thrived/throve

thrived

throw

threw

thrown

thrust

thrust

thrust

tread

trod

trodden

understand

understood

understood

uphold

upheld

upheld

upset

upset

upset

wake

woke

woken

wear

wore

worn

weave

weaved/wove

weaved/woven

wed

wed

wed

weep

wept

wept

wind

wound

wound

win

won

won

withhold

withheld

withheld

withstand

withstood

withstood

wring

wrung

wrung

write

wrote

written